guitar
guitar

ขั้นตอนการลงทะเบียน และชำระเงินล่วงหน้า

 1. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ที่นี่
 2. ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน
  - ชื่อ นามสกุล
  - ชื่อเล่น
  - ปีที่เข้าจุฬาฯ
  - คณะ
  - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  - e-mail
 3. ค่าบัตรราคา500 บาท
 4. ชำระเงินผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ โดยมีช่องทางการชำระเงินดังนี้


 5. กรณีลงทะเบียน แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ ระบบชำระเงิน
  โดยระบุลำดับที่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน แล้วกด "ชำระเงิน"
 6. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ e-mail และ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมกับ QRCode สำหรับ สแกนเข้างาน สถานะการลงทะเบียนจะถูกเปลี่ยนเป็น "จ่ายแล้ว" จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 7. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนและสถานะการชำระเงินได้ ที่นี่
 8. นอกจากการสแกน QRCode แล้ว ท่านสามารถใช้หมายเลขลำดับที่ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อ check in เข้างานได้
 9. หากมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนและการชำระเงิน
  กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสุนันทา พ่วงพุฒ (ดาว) โทร. 098-427-6187
  0984276187
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน