Smaller Default Larger

ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภาศรี สุฉันทบุตร (พี่แอ๊ะ)

 สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภาศรีสุฉันทบุตร(พี่แอ๊ะ) นิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ คณะครุศาสตร์ รุ่น 2513  ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกวุฒิสภา