Smaller Default Larger

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจ

วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตหอพัก กับหอพัก
(2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
(3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
(4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่ นิสิตหอพักที่มีความสามารถ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สมควรได้รับการยกย่อง
(5) ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
(6) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
(7) สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายละเอียด

สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใช้
ชื่อย่อว่า “สนหจ.”
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ อะลัมไน แอสโซซิเอชั่น“
เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “RCU.AA.”
เครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย ตราพระเกี้ยว อันเป็นเครื่องหมายราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา... ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Login Form

Who's Online

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์