Smaller Default Larger

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพักนิสิตจุฬา 2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.15 -12.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีนิสิตใหม่หอซซีมะโด่งที่เข้าประชุมประมาณ 1,000 คน

 

มีรายการสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. ชมวีดีทัศน์แนะนำประวัติหอพักนิสิต

2. แนะนำคณะกรรมการบริหารหอพัก บุคลากรหอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

3. กล่าวเปิดงานและให้โอวาทโดย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี

4. มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนิสิตหอพักปี 2560

5. การปฏิบัติตนในการพักอาศัย และการอยู่ร่วมกันของนิสิตหอพัก โดยอนุสาสกหอพักนิสิตชาย/หญิง

6. โครงการ 5 ส.หอพัก รักษ์ ส. สิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยอนุสาสกหอพักนิสิตชาย/หญิง

7. ฟังเรื่องเล่าจากพี่เก่าหอพัก โดยนายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักจุฬาฯและทีมงาน

8. แนะนำคณะกรรมการหอพักนิสิตและชมรมต่างๆ

 

รายละเอียดในส่วนของสมาคมนิสิตเก่าหอพักฯ

1. พิธีกร อ.เซฟ และ อ.เอส ซีมะโด่ง 2539 คณะสถาปัตย์

 

 2. วีดีโอ 3 ชุด สู่รั้วซีมะโด่ง การใช้ชีวิตเด็กหอ หนึ่งคำให้น้อง

 ชุดที่ 1 สู่รั้วซีมะโด่ง https://www.youtube.com/watch?v=1u1U8XRvUrc

 ชุดที่ 2 การใช้ชีวิตของเด็กหอ https://www.youtube.com/watch?v=sprBJrbheXA

 ชุดที่ 3 หนึ่งคำให้น้อง https://www.youtube.com/watch?v=DzdeheS3XGA

 

3. คุณรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมฯกล่าวต้อนรับน้องใหม่หอฯสู่ครอบครัวซีมะโด่ง

 

4. พี่เก่าร้องเพลงซีมะโด่ง และเพลงสุ่มบิน เพื่อให้น้องได้รับรู้ว่า สิ่งหนึ่งที่เชื่อมสายใยชาวหอ คือเพลงหอ