Smaller Default Larger

หนังสือ "รฦก ๑๐๐ ปี หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ได้เปิดรับจองหนังสือชื่อ "รฦก ๑๐๐ ปี หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ซึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระหนึ่งร้อยปีหอพักนิสิตจุฬาฯ และจะเริ่มแจกครั้งแรกในงานคืนสู่เหย้า 100 ปีหอซีมะโด่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

หนังสือ รฦก ๑๐๐ ปี หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ขนาดหนังสือ 21.5X29.2 ซม. ซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวของหอพักนิสิตจุฬาฯในช่วงเวลา 100 ปี ตั้งแต่ยังเป็นหอวัง จนถึงปัจจุบันมีหอตึก 17 ชั้นติดแอร์หลังใหม่ชื่อหอชวนชม

เราจะเก็บภาพและร้อยเรื่องราวของหอพักนิสิตจุฬาฯให้สมบูรณ์ที่สุด เราจะเก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ (สนหจ.) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นชมรมฯ จนพัฒนาเป็นสมาคมฯในปัจจุบัน

เราจะรวบรวมรายชื่ออนุสาสก และหัวหอ ทั้งหอชายและหอหญิง เราจะนำเรื่องราวของพี่เก่าซีมะโด่งหลายท่านมาศึกษาและสืบสาน เราจะเก็บเรื่องราวและเรื่องเล่า รวมทั้งภาพประวัติศาสตร์ของแต่ละรุ่น เพื่อเก็บไว้เป็นตำนาน ให้เล่าขานกันสืบไว้

หนังสือ รฦก ๑๐๐ ปี หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดพิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มจะมีหมายเลขกำกับไว้บนสันของหนังสือ ถ้าท่านสั่งจองหมายเลขสวยที่ชื่นชอบประจำเล่ม โดยบริจาคเงิน 1,000 บาทให้กับสมาคมฯ

ท่านจะได้รับการจารึกชื่อและนามสกุล ไว้บนสันของหนังสือเล่มนั้นอีกด้วย ท่านใดที่สนใจ กรุณาแจ้งไปที่กรรมการของสมาคมฯ  เพื่อขอจองหมายเลขหนังสือที่ท่านชอบโดยด่วน ซึ่งกรรมการจะนำคำสั่งการจองของท่านไปรวบรวมไว้ที่ไลน์ของกรรมการสมาคมฯ

อนึ่ง เราขอสงวนการจองและจารึกชื่อบนหนังสือนี้ เฉพาะชาวหอจุฬาฯเท่านั้น และท่านสามารถดูหมายเลขที่ยังเหลืออยู่ได้จากกระทู้นี้เป็นสำคัญ

หากสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไปที่ อ.สุเทพ ธัญญสิทธิ์ โทร.081-8487999 หรือ น.สพ.กำพล คมคาย โทร.081-4417550

 

รายชื่อผู้จองหนังสือ

 

"รฦก ๑๐๐ ปี หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmadong.com/board/index.php/topic,19792.msg695085.html#msg695085

 

ผู้จองจะได้หนังสือ ที่พิมพ์ลำดับเล่มที่ .....ต่อด้วย ชื่อ นามสกุล ของผู้จองไว้ที่สันปก (หนังสือจะมีความหนาตามจำนวนประมาณ 250 หน้า) 

ผู้จองต้อง ชำระเงิน 1,000.- บาท ภายในเดือน สิงหาคม 2559 ซึ่งจะได้แจ้งวิธีการให้ทราบต่อไป

 

สำหรับการจอง ให้จองในเว็บไซต์ซีมะโด่ง หรือไลน์ RCU Committ2557-58 เท่านั้น และเพื่อป้องกันการสับสน จะยึดข้อมูลจากไลน์ที่โพสอัพเดท โดย สุเทพ/หนุน หรือ กำพล/หมอตุ่น เท่านั้น  นะครับ

 

เล่มที่ลำดับการจองมีดังนี้

 

เล่มที่ตามลำดับการจองมีดังนี�

 

   เล่มที่ 1 สุเทพ ธัญญสิทธิ์  2521

   เล่มที่ 2 ภาณุณัช (เสริมศักดิ์)  สุขทัศน์  2520..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 3 ทัศนีย์ ดีไชยเศรษฐ  2516..........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 4 อร่าม กัณฑาบุญ ครุศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 5 ไกรวุฒิ ตั้งกิจวนิชกุล ทันตแพทย์ 2519  

   เล่มที่ 6 สัมพันธ์ เอี่ยมเศรษฐกุล  2524 และรุ่งทิพย์ สุทธิมา  2526

   เล่มที 7 ชรินทร์ หาญสืบสาย  2507

   เล่มที่ 8 อุดมศักดิ์ โสมสิริพัฒน์  2524

   เล่มที่ 9 สมมารถ-ยุถิกา สนธยานาวิน 2519  

   เล่มที่ 10 วณิชย์ สุธีรวณิชย์  2516

   เล่มที่ 11 สุภาพิมพ์ ฐิตยารักษ์  2520

   เล่มที่ 12 อำนาจ  มณีดุลย์  2521

   เล่มที่ 13 อังสนา  อาสนจินดา  2518

   เล่มที่ 14 มานพ  กลับดี  2513

   เล่มที่ 15 สมศักดิ์ -เนาวรัตน์ ลีลาอาภรณ์  2515

   เล่มที่ 16 พิเชษฐ์ เชื่อมวราศาสตร์  2516

   เล่มที่ 17 น.สพ.กำพล คมคาย  2525

   เล่มที่ 18 สมคิด-สุธรรมา หวังเชิดชูวงศ์ 2519  

   เล่มที่ 19 วีริศ ปัญญาวิศิษฏ์กุล วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 20 กนกวรรณ สิกขโกศล  2520

   เล่มที่ 21 ไพรัช สุวรรณ  2521

   เล่มที่ 22 วิภาดา โผนชนะ  2522

   เล่มที่ 23 ศุภลักษณ์ เชื้อศิริพัฒน์  2523..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 24 ภาสกร ศรปัญญา  2524

   เล่มที่ 25 นพ.รังสรรค์ บุตรชา  2525

   เล่มที่ 26 ไวรบ เส็งตากแดด  2529..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 27 เกษร (ฤทธิรงค์) มึลเลอร์  2527

   เล่มที่ 28 สมบัติ กำเนิดมี  2510

   เล่มที่ 29 เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  2529

   เล่มที่ 30 ปราโมทย์ คมโนภาส  2530

   เล่มที่ 31 ทวี โฆษิตจิรนันท์  2531

   เล่มที่ 32 ทพ.วัลลภ สุวรรณมโน  2532

   เล่มที่ 33 ดวงใจ  ธรรมโชติโก   2521

   เล่มที่ 34 นันทิศักดิ์ ไตรยสุทธิ์  2516

   เล่มที่ 37 เขมมิกา วิชัยคำมาตย์  2537

   เล่มที่ 39 จุไรภัทร์ ปาลิวนิช  2524

   เล่มที่ 40 วรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย  2524

   เล่มที่ 41 น.สพ.อนุสรณ์ เนตรประไพ  2524

   เล่มที่ 42 นันทพร พรสุวัฒนกุล  2510..........โอนเงินแล้ว 28-07-59

   เล่มที่ 44 พิลาศลักษณ์  วงศ์ศรีภูมิเทศ  2523

   เล่มที่ 46 อรมัทน์ เธียรปรีชา  2516

   เล่มที่่ 49 วรรณิภา (จันทโรจวงศ์) ซี.ซิลเวสเตอร์ Wannipa  C. Sylvester  2510

   เล่มที่ 50 ดนัย เอกวรชาติ  2514

   เล่มที่ 55 สังคม  อ่วมศรี  2523

   เล่มที่ 59 ลิขิต โกมล  2515

   เล่มที่ 60 พิฐชญาณ์ วิทยานิธิพงศ์  2541  

   เล่มที่ 64 วีระ ด่านประดิษฐ์  2524

   เล่มที่ 65 สมาน ลือขจร  2528..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 66 คูณ ศัลย์วิเศษ  2525

   เล่มที่ 67 อภัยวรรณ อยู่ดี  2527

   เล่มที่ ุ69 ศรีโสภา พิริยะสมบัติ (ชินสกุล)  2529..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 72 ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล  2532

   เล่มที่ 76 สงกรานต์ ภู่โฉม 2536

   เล่มที่ 79 เพลินจิต ทมทิตชงค์  2502..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 80 สุกัญญา จงเอกวุฒิ  2515

   เล่มที่ 83 อ.ประสาท จูมพล  2540..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 88 ธงชัย ศรีสุข รัฐศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 89 ลัดดา ธาราศักดิ์  2508..........โอนเงินแล้ว 31-07-59

   เล่มที่ 91 นาถกมล คงนุกูล  2516

   เล่มที่ 93 กฤษณา  2510

   เล่มที่ 95 นิตยา สุทันกิตระ  2520

   เล่มที่ 98 ยศวินทร์ เกษมโชติพันธ์  2527

   เล่มที่ 99 รัตนา เพทายบรรลือ ครุศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 100 รัตนาวลี โลหารชุน  2520

   เล่มที่ 101 เสรี รจนาสม  2531

   เล่มที่ 103 เศรษฐศักดิ์ สถิรวงศ์วรรณ  2527..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 105 วรรณา เข็มทอง(วงศ์ทองเจริญ) ครุฯ 2522

   เล่มที่ 108 ชญานิศ ช่อไชยกุล

   เล่มที่ 111 สมชาย โรจนมงคล  2515

   เล่มที่ 112 ทพ.เจษฎา หรรษา  2532   

   เล่มที่ 123 สุวิทย์ วารีรัตน์โรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 126 จันทิมา วงศ์ถาวรพินิจ  2517

   เล่มที่ 137 จุมพล วรนุช  2527

   เล่มที่ 147 คนึงนิตย์ พันธุ์ยุรา  2529

   เล่มที่ 148 ฤดี เตชะวันโต อักษรศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 168 ธนภัทร ช่อไชยกุล

   เล่มที่ 169 นิโรจน์ ไทยรัตน์ 2521 

   เล่มที่ 179 ครอบครัวเหลี่ยมวานิช 

   เล่มที่ 199 ปิมปภา เปรมฤดีกุล  2523

   เล่มที่ 201 จิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์  2531

   เล่มที่ 207 พัณณ์แสง ชูมัง  2515

   เล่มที่ 217 อรุณี ศรีสุนทร  2526

   เล่มที่ 222 ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  2523

   เล่มที่ 234 อุดมศักดิ์ ธีรภาพพงศ์ นิติศาสตร์ 2519 

   เล่มที่ 244 พรชัย เกตุเล็ก  2516 ..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 249 พูนศักดิ์ จิระอมรนิมิต วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 254 กรรณะ กองศักดา  2524

   เล่มที่ 283 ภญ.อนุสรา ว่องวัฒนโรจน์ 2516

   เล่มที่ 292 ประเสริฐ  ทิพย์สูงเนิน  2521

   เล่มที่ 295 ปนัดดา  มณีโรจน์  2518

   เล่มที่ 300 ศิรประภา บูรณภิญโญ  2527

   เล่มที่ 301 ภญ.ดร.ยุภาพรรณ มันกระโทก  2526

   เล่มที่ 304 เกศประภา บูรณกานนท์  2526

   เล่มที่ 312 ปิยนุช พูลทรัพย์  2537

   เล่มที่ 333 ทรงเกียรติ หลิ่มศิริ  2515

   เล่มที่ 344 พรพรรณ์ วงศ์ประเสริฐ  2532..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 345 ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล(นาควิเชียร) 2522..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 393 น.สพ.ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  2529

   เล่มที่ 400 สมศักดิ์  แต่งประกอบ  2523

   เล่มที่ 404 ปอแก้ว ทิพยมณฑล  2532

   เล่มที่ 406 วิมล ชูเกียรติ  2529

   เล่มที่ 408 พินิต แสงทอง  2527

   เล่มที่ 414 เยี่ยมจิต ตติรังสรรค์สุข  2523

   เล่มที่ 429 โสธร บุญจุ้ย 2528..........โอนเงินแล้ว 24-07-59

   เล่มที่ 444 ศศิธร  ศูนย์กลาง  2523

   เล่มที่ 456 สัมฤทธิ์ จันทวงค์ และจิรพรรณ จันทา  2529

   เล่มที่ 510 อรวรรณ ลำปาง  2510

   เล่มที่ 511 ประสงค์ เทพปฏิมา รัฐศาสตร์ 2511

   เล่มที่ 512 สุพจน์ วิรัตน์โยสินทร์  2524

   เล่มที่ 513 วิรา ณ พิกุล  2524

   เล่มที่ 514 สุทธาสินี ภู่อิ่ม  2530..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 515 ทศพร ศรีกะชา

   เล่มที่ 522 นิพันธุ์ วรรณเวช 2522

   เล่มที่ 523 นิพนธ์ วรรณเวช 2523

   เล่มที่ 532 ปณิชา บัวจูม  2532..........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 543 จีระ ชัยชนะ  2531

   เล่มที่ 555 สมเกียรติ จิตรพรหมพันธุ์  2516

   เล่มที่ 567 ทิพาภรณ์ ลักษณะหุต 2523

   เล่มที่ 611 พร้อมพรรณ อุดมสิน ครุศาสตร์ 2507 ..........โอนเงินแล้ว 29-07-59  

   เล่มที่ 613 ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร.   2521    ์

   เล่มที่ 666 สมบุญ กิตติวิโรจน์  2521

   เล่มที่ 676 เบญญภา ชาติธนไพศาล  2528

   เล่มที่ 704 ชฎามาศ แก้วสุกใส(บุญมโน) บัญชี 2519  

   เล่มที่ 733 ประชา พัฒนวิทยกุล  2532..........โอนเงินแล้ว 02-08-59

   เล่มที่ 777 วีรภัทร หุนสนอง  2525

   เล่มที่ 789 ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ 2520

   เล่มที่ 800 ปรีชา ปรีชาวิภาษ นิติศาสตร์ 2517

   เล่มที่ 815 สุนันท์ แดงประไพ ครุศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 835 อภิรดี บุญฟ้าประทาน  2514..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 888 อดุลย์  อุดมผล  2521

   เล่มที่ 900 ชูศักดิ์ กุลวัฒนาพร รัฐศาสตร์ 2519

   เล่มที่ 901 วรพงษ์-อภิณญา วงศ์สุวรรณ 2519

   เล่มที่ 911 ศุภาพิชญ์ เจนจิรวัฒนา 2528

   เล่มที่ 914 ณัฐชยา (บุญมี) ถิ่นทวี  2527

   เล่มที่ 919 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล  2522..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 927 ไพศาล พินเกาะ  2526

   เล่มที่ 959 อัมรินทร์ ศรีวิเศษ  2526

   เล่มที่ 989 สุพรรนี ธรรมสัญญา  2523

   เล่มที่ 999 วันชัย  ช่อไชยกุล  2521

   เล่มที่ 1000 วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล นิเทศศาสตร์ 2519..........โอนเงินแล้ว 21-07-59

   เล่มที่ 1001 กนกวรรณ ใจศรี  2531..........โอนเงินแล้ว 24-07-59

   เล่มที่ 1004 วิวรรณ  ธาราหิรัญโชติ  2522

   เล่มที่ 1014 นพ.โอภาส-คุณแววตา นิลยนิมิต  2514

   เล่มที่ 1032 สุดารัตน์ เฉลิมวุฒานนท์  2513

   เล่มที่ 1065 กฤษณา วงษ์สำราญ  2525..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 1087 พวงเพชร ฐานะประสิทธิ์  2527

   เล่มที่ 1101 เทอดพันธ์ เชาวลิต วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 1103 อุมาพร ชูชื่นกลิ่น 2521  

   เล่มที่ 1105 วารีรัตน์ เลิศนที  2527

   เล่มที่ 1106 นันทพร ศานติเกษม  2517..........โอนเงินแล้ว 24-07-59

   เล่มที่ 1111 ปรีดา รวมเมฆ  2506

   เล่มที่ 1122 ปาริชาติ (เนตรไทย) กูนาวาร์ดานา  2532 

   เล่มที่ 1132 สุรพงษ์ หาญอมร  2524

   เล่มที่ 1139 นิรา ครุฑไทย  2516   

   เล่มที่ 1193 ปลื้มกมล เหมศรีชาติ  2509..........โอนเงินแล้ว 03-08-59

   เล่มที่ 1198 นิมิต รอดเฉย วิศวกรรมศาสตร์ 2519

   เล่มที่ 1201 พงษ์พิพัฒน์ มณฑา  2524

   เล่มที่ 1207 สุรศักดิ์ ใจเย็น  2532..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 1211 เอกลักษณ์ วัชรยิ่งยง  2532..........โอนเงินแล้ว 28-07-59

   เล่มที่ 1212 นัยนา จิตรรังสรรค์ ครุศาสตร์ 2520

   เล่มที่ 1213 จรงทิพย์ สัตโกวิท  2520

   เล่มที่ 1214 เดชา คำยิ่ง  2531

   เล่มที่ 1215 นายสัตวแพทย์กษธน ตะบูนพงษ์  2528

   เล่มที่ 1221 รศ.ดร.มานพ ชูนิล ครุศาสตร์ 2521

   เล่มที่ 1225 ประทาน ป้อมจักรศิลป์  2514..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 1233 นอ.โชติศิลป์ ศรียาภัย  2523

   เล่มที่ 1234 วิมล อุ่นจิตร  2521

   เล่มที่ 1255 พิสมัย เติมพิทยาไพสิฐ  2520

   เล่มที่ 1301 สุดใจ-ไชยวิทย์ ธนไพศาล  2516..........โอนเงินแล้ว 02-08-59

   เล่มที่ 1304 ปิยดา ดาศรี  2531

   เล่มที่ 1311 กนกพร ศรีกะชา

   เล่มที่ 1313 พล.ต.ต.มณฑล มีอนันต์  2513

   เล่มที่ 1333 ดร.จินตนา หย่างอารี  2516

   เล่มที่ 1414 อภิชาติ-คุณสารที วิลาสศักดานนท์  2514

   เล่มที่ 1500 ดร.พาที  ถิ่นทวี  2524

   เล่มที่ 1501 ชุติมา ชมดี  2515..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 1515 วิภา วิมูลชาติ  2515

   เล่มที่ 1535 อลิศรา ชูชาติ  2515..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 1562 เสาวนีย์ พุทธาพร  2515..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 1597 วนิดา ไวยาวัจมัย  2515..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 1599 น.สพ.ชาญชัย สีโย  2534

   เล่มที่ 1605 ละไม  อัตประชา  2524

   เล่มที่ 1609 พัชราภา อุโมงค์  2532

   เล่มที่ 1611 บุปผา นุกูลการ  2521..........โอนเงินแล้ว 31-07-59

   เล่มที่ 1613 สกาวรัตน์ เอี่ยมอุตมะ  2507

   เล่มที่ 1616 สุรชัย ศุภสิทธิกุลชัย บัญชี 2516 ครุศาสตร์ 2518    

   เล่มที่ 1617 ราเมศวร์ ศิลปพรหม  2516

   เล่มที่ 1618 ถาวร โชติชื่น  2516

   เล่มที่ 1619 ประสิทธิ์ 2519

   เล่มที่ 1629 นพ.สมเกียรติ เชื้อเพชระโสภณ  2516

   เล่มที่ 1688 จักรพันธ์ พฤกษ์เบญจกุล  2521

   เล่มที่ 1719 สมชายและราณี เสรีรัฐ  2517และ2519

   เล่มที่ 1807 พลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์  2509

   เล่มที่ 1816 ญาณิศา โชติชื่น  2518

   เล่มที่ 1818 พรทิพย์ โค้วสุภัทร์  2516

   เล่มที่ 1820 เบญจา เจตน์วราพงศ์  2520

   เล่มที่ 1881 ศักดา เข็มทอง 2520

   เล่มที่ 1888 สุรพล เนื่องสิกขาเพียร  2524

   เล่มที่ 1905 ดาราวรรณ ตั้งศิริพัฒน์ ..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 1917 หอประวัติ จุฬาฯ

   เล่มที่ 1919 เยาวรัช บุญชัย ครุศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 1920 นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล  2520

   เล่มที่ 1922 ประสิทธิ์ 2519

   เล่มที่ 1948 ศ.กิตติคุณ ร้อยโทหญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

   เล่มที่ 1949 สมลักษณ์  2510 และบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ  2512..........โอนเงินแล้ว 03-08-59

   เล่มที่ 1950 ดาราวรรณ ตั้งศิริพัฒน์ 2512 

   เล่มที่ 1954 ฉัตรชัย เรืองมณี  2516

   เล่มที่ 1955 ไพศาล ตระการศิรินนท์ บัญชี 2519  

   เล่มที่ 1956 เมธีนาถ  เอื้ออภิญญกุล   2518

   เล่มที่ 1957 อ้อมทิพย์  เมฆรักษาวนิช  2518

   เล่มที่ 1958 ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปัตย์ 2519

   เล่มที่ 1959 จงกลณี อัศวเดชกำจร ครุศาสตร์ 2520..........โอนเงินแล้ว 01-08-59

   เล่มที่ 1961 ทพ.หญิง สุกานดา  ลีวิสุทธิกุล

   เล่มที่ 1963 อุรารักษ์ สุขสวัสดิ์  2523

   เล่มที่ 1964 ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร  2507..........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 1965 สมนึก เต็งชาตะพันธ์  2527

   เล่มที่ 1966 นาวาเอกธีระศักดิ์ พิมพ์สวัสดิ์  2528

   เล่มที่ 1967 ปรีชา

   เล่มที่ 1969 เมธี พฤฒิสาลิกร 2531..........โอนเงินแล้ว 30-07-59   

   เล่มที่ 1970 วินิตยา ประเสริฐสุนทร  2510

   เล่มที่ 1971 อรสา สินไชย  2514

   เล่มที่ 1972 รัชนี เรืองธนสาร  2515..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 1975 สุภา  ศรีพันธุ์พงศ์  2518

   เล่มที่ 1976 สมร ประสิทธิ์หิรัญ (ศรีโภชน์สมบูรณ์) ครุศาสตร์  2519

   เล่มที่ 1977 จันทิมา ไทรงาม  2520

   เล่มที่ 1978 สัมฤทธิ์ ชมแก้ว 2540

   เล่มที่ 1980 รวิวรรณ นาคว้ชระ ครุศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 1981 วันดี กัณหปกรณ์  2524

   เล่มที่ 1982 ไพรัตน์ วิเศษหมอ  2544

   เล่มที่ 1984 สายพิน เวชวิกุล  2527

   เล่มที 1988 เอกพงษ์ ศรีงาม  2531

   เล่มที่ 1989 ธรรมาวุธ หมั่นนา  2532

   เล่มที่ 1992 ดวงพร (ตันชีวะวงศ์) โบดาร์ท  2527..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 1993 รศ.ดร.จันทร์ฉาย สิงหนายก 2516..........โอนเงินแล้ว 06-08-59

   เล่มที่ 1994 ภญ.พัทยา หวังสุข (ดาผาวัลย์) ..........โอนเงินแล้ว 01-08-59

   เล่มที่ 1997 พญ.มนัสลักษณ์ อริยะชัยพาณิชย์  2540

   เล่มที่ 1999 ธิดา  เอื้อสุนทรวัฒนา   2509

   เล่มที่ 2000 นำพล โพธิวงศ์  2529

   เล่มที่ 2001 อุบลวรรณ เม่งช่วย (แพเพชร) บัญชี 2519  

   เล่มที่ 2002 ดวงเนตร ดิษฐลักษณ์ ครุศาสตร์ 2521  

   เล่มที่ 2007 นันทยา กัลยาศิริ  2517..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2016 กัลยาณี สุภณทีปต์  2532

   เล่มที่ 2017 ยุพา พงศะบุตร 2520..........โอนเงินแล้ว 03-08-59

   เล่มที่ 2020 เบญจพร เลิศเศรษฐวณิช  2520

   เล่มที่ 2101 ดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ 2528

   เล่มที่ 2102 วีระ ศิวดำรงพงศ์  2519..........โอนเงินแล้ว 25-07-59   

   เล่มที่ 2112 อำมร บรรจง  2528

   เล่มที่ 2121 ดวงชีวัน ฉายากุล อักษร 2521

   เล่มที่ 2122 ทรงศักดิ์ บุรีกุล  2521 และถวิลวดี บุรีกุล  2522..........โอนเงินแล้ว 21-07-59

   เล่มที่ 2206 สนธยา โชคเศรษฐกิจ  2532

   เล่มที่ 2210 ณัฐยาน์ มิลล์

   เล่มที่ 2211 เชาวนา ด้วงก่อเกิด  2525 

   เล่มที่ 2214 นรวรรธน์ ศิรประทินโรจน์  2529..........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 2222 ศุภชัย พงศ์ภคเธียร วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 2227 วินิดา ศรีกุศลานุกูล  2522

   เล่มที่ 2233 ละออ บุญสา  2498

   เล่มที่ 2297 จินตนา กิตติภูมิชัย  2515

   เล่มที่ 2301 ดร.พิกุล วณิชาภิชาต           

   เล่มที่ 2306 บรรจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ  2524

   เล่มที่ 2332 มัญชุพัฒน์ อธิพงศ์ภาพร  2532..........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 2341 จ้า พิศศิลป์ เลิศรัตนากูล  2523

   เล่มที่ 2345 อรรคศาสตร์ ปลื้มกระจ่าง  2531

   เล่มที่ 2389 เธียรสิทธิ์  สินแสง  2523

   เล่มที่ 2400 จักรพงษ์ สันตินันตรักษ์  2524

   เล่มที่ 2401 พิมพ์ใจ ทรัพยากร  2524

   เล่มที่ 2402 กุสุมาลย์ อร่ามเรืองกุล (เพ็งคล้าย) 2524

   เล่มที่ 2403 กาญจนา เกษมชัยศิริสันติ 2524

   เล่มที่ 2404 พัชรี อากรกิจ 2524

   เล่มที่ 2405 ชไมพร วิชชาบุญศิริ 2524

   เล่มที่ 2424 สุรพงษ์ หาญอมร 2524

   เล่มที่ 2428 คุณสรีรัช แข่งขันดี  2524

   เล่มที่ 2459 อาจารย์สุพพัดดา ปวนฤทธิ์  2496

   เล่มที่ 2460 หอประวัติ จุฬาฯ

   เล่มที่ 2480 ศรีรัตศ์ สุวชิรัตน์  2528

   เล่มที่ 2487 กฤช เทพปฏิพัธน์..........โอนเงินแล้ว 29-07-59 

   เล่มที่ 2488 ไพรัช ศุภวิวรรธ  2507

   เล่มที่ 2489 จุลละพันธ์ จุลละโพธิ  2507

   เล่มที่ 2490 มาโนช  เตียงลัดดาวงศ์  2515

   เล่มที่ 2491 สุวณี  เสมอมิตร  2509..........โอนเงินแล้ว 03-08-59

   เล่มที่ 2492 ทองอู่ จักรสิงห์  2492

   เล่มที่ 2493 เภสัชกรวสันต์ บรรณจิรกุล  2528

   เล่มที่ 2494 ประภาศรี สุฉันทบุตร  2513

   เล่มที่ 2495 กาญจนา ว่องชวนิชย์  2495

   เล่มที่ 2496 พล.ร.ต.หญิง สิริพร พุ่มแก้ว  2513

   เล่มที่ 2497 พรเทพ วิริยพันธ์  2516..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 2498 ผุสดี สิทธิพงศ์  2516..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 2499 วิษณุ สุริยาวรกุล เภสัชศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 2500 มนตรี สีทับทิม วิทยาศาสตร์ 2519 

   เล่มที่ 2501 พ.ญ.เตือนใจ  วงศ์วรเศรษฐ  2518

   เล่มที่ 2502 รศ.เอมวดี ฉิมประภา..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 2503 วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  2522

   เล่มที่ 2504 วนิดา สินอุไรพันธ์  2504

   เล่มที่ 2505 รศ.พินิจ เพิ่มพงศ์พันธ์ 2505

   เล่มที่ 2506 ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ  2523..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 2507 เรียม จันทรางกูร  2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2508 พรพิไล ไรวา  2508..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2509 ปราณี ประดิษฐผลเลิศ  2509..........โอนเงินแล้ว 26-07-59

   เล่มที่ 2510 นพ.หาญ สุฉันทบุตร  2510

   เล่มที่ 2511 ชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริ  2511

   เล่มที่ 2512 พรพินิจ  พัฒนสุวรรณา  2512

   เล่มที่ 2513 ดร.สุริยา ทัศนียานนท์  2513

   เล่มที่ 2514 รศ.เพ็ญพรรณ ยังคง  2514..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 2515 รองรัตน์ รังสิมันตกุล  2515

   เล่มที่ 2516 ดร.วัฒนา  โอภานนท์อมตะ  2516..........โอนเงินแล้ว 01-08-59

   เล่มที่ 2517 รศ.ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ  2517..........โอนเงินแล้ว 01-08-59

   เล่มที่ 2518 วิศิษฐ์  ศุภรัตนากุล  2518

   เล่มที่ 2519 โยธิน ธาราหิรัญโชติ วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 2520 รัตนาวลี โลหารชุน  2520

   เล่มที่ 2521 อำนาจ  ระวิพงษ์  2521

   เล่มที่ 2522 สุพัฒน์พงษ์ อุ้ยคำ  2522

   เล่มที่ 2523 ภ.ศุภชัย แน่นหนา  2523

   เล่มที่ 2524 ชมาวดี  นาถนิติธาดา  2524

   เล่มที่ 2525 พัชนี ภูศรี  2525..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 2526 อนงนุช วีระไพบูลย์  2526..........โอนเงินแล้ว 31-07-59

   เล่มที่ 2527 ณัฏฐรี หลวงเลิศ  2527

   เล่มที่ 2528 สมคิด  สอนอุไร  2528..........โอนเงินแล้ว 22-07-59

   เล่มที่ 2529 จิราภรณ ์  สุนทรธรรม  2518

   เล่มที่ 2530 สุพัฒนา วิริยะสุมน  2525

   เล่มที่ 2531 พูนฤทธิ์ เกื้อกูล  2531

   เล่มที่ 2532 รัศมี คำบุญรัตน์  2532

   เล่มที่ 2533 ทพ.วิระพงษ์ พรมวัง ทันตแพทยศาสตร์ 2533

   เล่มที่ 2535 จันทนา เจริญโต  2500..........โอนเงินแล้ว 23-07-59

   เล่มที่ 2537 เจษฎา ตั้งมงคลสุข  2555

   เล่มที่ 2539 วัลยา นิพัทธ์พันธุ์  2524

   เล่มที่ 2540 ปราณี ปทุมสูติ  2527

   เล่มที่ 2542 น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข  2525

   เล่มที่ 2543 ธฤติ มฤบดี  2543

   เล่มที่ 2547 อารีย์ กวาวสาม  2527

   เล่มที่ 2548 วีระ เพทายบรรลือ  2511

   เล่มที่ 2549 พากเพียร โตอินทร์ 2549

   เล่มที่ 2550 จินตนา โถมพนา วิทยาศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2552 มิตรชาย มีอิ่ม  2552

   เล่มที่ 2553 อ.เผ่า  สุวรรณศักดิ์ศรี อนุสาสกหอพักนิสิตชายจุฬาฯ..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 2554 นายแพทย์บุญเลิศ-ทันตแพทย์หญิงวรรณี ภูริยากร  2516..........โอนเงินแล้ว 24-07-59

   เล่มที่ 2555 อรพินทร์ ปราโมทย์  2525

   เล่มที่ 2558 พิมพ์รัมภา ศรปัญญา  2558

   เล่มที่ 2559 ชานน หลักทรัพย์ นิติศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 2560 ชุติมา กิจประยูร  2522

   เล่มที่ 2561 ศศิวิมล พลเสน(ศิริวโรดม)  2532

   เล่มที่ 2562 พัฒนา ตันสกุล 

   เล่มที่ 2567 สุมนา วิสุทธิผล  2509..........โอนเงินแล้ว 25-07-59

   เล่มที่ 2569 รวิวรรณ กาศอุดม 2527

   เล่มที่ 2588 ฉวีวรรณ(ตุลยาภรณ์)ศรีโยธี  2525..........โอนเงินแล้ว 30-07-59

   เล่มที่ 2599 พิมลรัตน์ นิติวัฒนพงษ์  2513

   เล่มที่ 2636 ดร.ธรรมนูญ ไพสิฐอนันต์  2526 

   เล่มที่ 2637 นัยนา อุทรักษ์  2527 

   เล่มที่ 2688 วรญา(สุรีรัตน)์ วิไลรัตน์  2525

   เล่มที่ 2727 อดิศร ฉัตรเกื้อกูลวงศ์ เภสัชศาสตร์ 2527

   เล่มที่ 2767 ปานนภา ทิพย์วงศ์  2527

   เล่มที่ 2799 นันทิกา รุ่งวัฒนภักดี  2516

   เล่มที่ 2868 ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์  2528

   เล่มที่ 2872 พิชัย ชินะชัชวารัตน์  2523

   เล่มที่ 2882 ทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ วิศวะ 2520

   เล่มที่ 2888 ดร.กมล  รอดคล้าย  2520

   เล่มที่ 2889 สุวิทย์ ถนอมพงษ์ 2532.........โอนเงินแล้ว 27-07-59

   เล่มที่ 2897 ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ 2516

   เล่มที่ 2900 มัทนา กุลประดิษฐ์ อักษรศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2901 พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ อักษรศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2902 สุมาลี ปิตยานนท์ อักษรศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2903 ศรีจันทร์ วิชาตรา อักษรศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2904 แจ่มใส รัตนมาลี วิทยาศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2905 วันเพ็ญ กฤตผล บัญชี 2507..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2906 นันทินี จิรกาลวสาน วิทยาศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 02-08-59

   เล่มที่ 2907 ชุมพร ยงกิตติกุล 2507..........โอนเงินแล้ว 02-08-59

   เล่มที่ 2908 สุภาภรณ์ บารานยี อักษรศาสตร์ 2507..........โอนเงินแล้ว 02-08-59

   เล่มที่ 2909 ชลอจิตต์ อินทรัศมี วิทยาศาสตร์ 2501

   เล่มที่ 2916 สุพจน์ เมธิยะพันธ์ 2516

   เล่มที่ 2932 ทนง พงศ์สมัย  2525

   เล่มที่ 2969 เสาวลักษณ์ ธนโชติวรพงศ์  2529..........โอนเงินแล้ว 29-07-59

   เล่มที่ 2992 มงคล เจษฎานนท์  2507

   เล่มที่ 2997 สาโรจน์ จูกระจ่าง วิศวกรรมศาสตร์ 2519

   เล่มที่ 2998 ศุภชัย ศิริเอก  2523

   เล่มที่ 2999 ประสิทธิ เฉลิมกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 2519  

   เล่มที่ 3000 อาทิตย์ บุญญโสภัต  2520

    

 

รวมจำนวนที่จอง 

ยอดถึงปัจจุบัน 371 เล่ม/ชื่อ

 

รวมจำนวนที่โอนเงิน

ยอดถึงปัจจุบัน 82 เล่ม/ชื่อ

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 07-08-59 เวลา 24.00 น.