Smaller Default Larger

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจ

วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
(1) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่าง คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตหอพัก กับหอพัก
(2) ส่งเสริมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อความสามัคคี และสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
(3) ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นิสิตหอพัก สมาชิก บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป
(4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหอพักที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี และจัดหารางวัลแก่ นิสิตหอพักที่มีความสามารถ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม หรือผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สมควรได้รับการยกย่อง
(5) ดำเนินการหรือร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล และหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการศึกษา การกุศล และหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
(6) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และหรือสาธารณกุศล
(7) สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายละเอียด

สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ใช้
ชื่อย่อว่า “สนหจ.”
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “เรสซิเด็นซ์ ออฟ จุฬาลงกรณ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ อะลัมไน แอสโซซิเอชั่น“
เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “RESIDENCE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “RCU.AA.”
เครื่องหมายของสมาคมประกอบด้วย ตราพระเกี้ยว อันเป็นเครื่องหมายราชการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประดิษฐานอยู่เหนือวงกลมสองชั้น ภายในเป็นรูปศาลาซีมะโด่ง ตั้งอยู่บนฐานที่เป็นเลขไทย “๒๕๕๕” อันเป็นปีก่อตั้งสมาคม พื้นที่วงแหวนมีอักษรด้านบนว่า “สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต” มีอักษรด้านล่างว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นอกวงกลมมีลายกนกมารองรับ ตราพระเกี้ยวและเปลวรัศมีรอบยอดพระเกี้ยว สีของลายเส้นเครื่องหมายเป็นสีชมพูหรือดำตามความเหมาะสม ในกรณีเป็นภาพสีอาจใช้สีอื่นเป็นสีพื้นและหรือสีลายเส้นประกอบเครื่องหมายของสมาคมได้ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่สีของหมอนรองพระเกี้ยวให้ใช้เฉพาะสีชมพู

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมนี้ตั้ง ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Login Form

Who's Online

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์