ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อสมาชิกสามัญเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

 

 

 

1.แบบเสนอชื่อสมาชิกสามัญ

2.ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย