เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ฝ่ายเลขาฯ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00–12.00 น. ที่สมาคมฯ (จำนวนไม่เกิน ๒๕ คน ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางโปรแกรม Zoom

พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมและประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มาด้วยแล้ว