Smaller Default Larger
แบบสำรวจความคิดเห็นงาน "มหัศจรรย์ ๑๐๐ ปี ซีมะโด่ง"
rcu-100 year
ปีที่เข้าจุฬา *
(เลือกข้อมูลปีที่เข้าเรียนที่จุฬาฯ เช่น 2524)
คณะ *
 อื่นๆ :  
ท่านทราบข่าวสารเกี่ยวกับงาน "มหัศจรรย์ ๑๐๐ ปี ซีมะโด่ง" ผ่านช่องทางใดบ้าง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
e-mail
เว็บไซต์ cmadong.com
facebook fanpage
Line
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์
วารสาร
วิทยุ
โทรทัศน์
ป้ายโฆษณา
ตัวแทนรุ่นหรือเพื่อนโทรแจ้ง
 อื่นๆ ระบุ :  
ความรู้สึกของท่านเมื่อได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
(บรรยายความรู้สึกของท่าน)
โปรดเลือกระดับความประทับใจของท่านเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ในงาน
ประทับใจมากที่สุด ประทับใจมาก ปานกลาง ประทับใจน้อย ประทับใจน้อยที่สุด
ด้านสถานที่
ส่วนต้อนรับ
งานลงทะเบียนล่วงหน้า
งานลงทะเบียนหน้างาน
ด้านกิจกรรมและการแสดงบนเวที
กิจกรรมถ่ายรูปกับพระเกี้ยว
กิจกรรมถ่ายรูปพิมพ์แสตมป์
อาหารและเครื่องดื่ม
สิ่งที่ชอบมากที่สุด
สิ่งที่ชอบน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ